Náš volební program po půl roce

Náš volební program po půl roce

V létě loňského roku, když jsme diskutovali volební program pro komunální volby v Děčíně, jsme došli ke shrnutí našich myšlenek pro lepší srozumitelnost do osmi hlavních bodů. I když jsme se po volbách ocitli v opozici, shodli jsme se na tom, že budeme nadále usilovat o jejich realizaci.

Jak tyto body vypadají dnes a jak se v tom angažujeme?

Zakážeme hazard

Zrušení kasin a hracích míst je nutné ke zlepšení celkové atmosféry ve městě. Na návrh Z.Machaly proto finanční výbor již v lednu letošního roku jednomyslně doporučil zastupitelstvu města přijmout opatření k úplnému zákazu hazardu ve městě. Do konce března zatím nebyly žádné kroky podniknuty, proto naši zastupitelé M.Rosenkranc a P.Havlík tuto záležitost opakovaně na zastupitelstvu připomínají. Nebude to lehké, dotlačit zastupitele k takovému rozhodnutí. Přitom, aby město dostalo z hazardu 36 milionů Kč ročně, tak hazardní hráči, většinou občané města, utratí za hazard cca 100 milionů, které by mohli utratit jinde.

Nečekejme na jez. Obnovme náplavky.

Počátkem letošního roku se posunulo vládní jednání o jezu do další fáze. Zjednodušeně řečeno, ministerstvo životního prostředí trvá na kompenzačních opatřeních, která by se buďto musela udělat na území Německa, anebo by se od nich se souhlasem Evropské komise muselo upustit. Město Děčín se nadále bude angažovat ve prospěch jezu, ale je jasné, že stavba dříve než za 8-10 let nebude. Proto budeme nadále prosazovat zájmy města ohledně využití řeky Labe jako přirozené součásti našeho života a usilovat o úpravu náplavek pro rekreační využití.

Zlepšíme odbornou zdravotní péči

Podporujeme vznik odborných ordinací a zdravotnických služeb a jejich dostupnost pro veřejnost a vytvoření podmínek pro příchod nových lékařů. Momentálně se na magistrátu diskutuje přestavba současné ubytovny pro sociálně slabé obyvatele v Chrochvicích (dříve základní školy a jazykové školy) na byty pro lékaře. Nepovažujeme to za šťastný nápad, jeden takový byt přijde na částku větší než 2 mil.Kč a i tak to nebudou byty, kam by se lékaři hrnuli.

Prosadíme cyklostezku z „kozí dráhy“ a singletrek v Děčíně

Nadále podporujeme dokončení sítě cyklostezek včetně přemostění Labe a trasy bývalé Kozí dráhy, stejně jako vytvoření stezek pro terénní cyklistiku v okolí vrchu Klobouk. Nadějně vypadal projekt nové lávky přes Labe, kde v loňském roce proběhla architektonická soutěž. V tomto projektu se ale vyčkává, protože v uvažovaném vyústění lávky v Podmoklech se zvažuje výstavba parkovacího domu a zatím není rozhodnuto. Ve věci Kozí dráhy V. Nádvorník zpracoval základní přehled situace a navrhujeme jeho zapojení do pracovní skupiny, která by měla na magistrátu vzniknout.

Oživíme nefunkční objekty

V oblasti Východního nádraží jsme se výrazně posunuli. Na podnět Z. Machaly zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR, a to na studie a analýzy Rozvojové zóny Děčín – Východní nádraží, a to ve výši až 2 mil. Kč se spolufinancováním ze strany města 15%.  Tato studie umožní všem účastníkům získat ekonomické a právní podklady k rozhodování o dalším postupu, včetně zohlednění záležitostí kulturně-historických a životního prostředí, to vše potřebné k územnímu plánování.

Využití ostatních nefunkčních objektů je i nadále problém – město zatím nemá plán, co s nimi. Na finančním výboru je diskutována otázka, zda by zvýšení daně z nemovitostí (Děčín má pouze základní sazbu) nepřispělo k ochotě majitelů chátrajících prázdných objektů tyto prodat – prostě vlastnit nevyužívaný objekt je v našem městě docela levné. Podobně jsme podali podnět, zda by město, podobně jako jinde, nemotivovalo finančně rekonstrukce fasád v centru města, zatím bez odezvy.

Postavíme novou halu pro míčové hry

S novou víceúčelovou sportovní halou je to stále stejné – město hledá pozemek a jedná s dotčenými institucemi, např. správou povodí ohledně zátopových oblastí. Do věci jsme se zatím nezapojili, ale sledujeme ji. Pokud vedení města nepřijde letos s návrhem řešení, přijdeme s vlastním.

Chceme kvalitu pro každou městskou část

Okrajové čtvrti Děčína nutně potřebují investovat do zvýšení úrovně života: parkování, prostředí pro rodiny s dětmi a sportovní vyžití. „Revitalizace“ se pomalu přesouvá z Březin do Bynova, ale je to nedostatečné a pomalé. Velkým problémem je neschopnost města využit vlastní finanční prostředky – v roce 2017 „zbylo“ 60 mil. Kč, v roce 2018 dalších cca 150 mil. Kč.  Budeme proto požadovat koncepční přípravu dalších investic tak, aby se uskutečnily co nejdříve.

Nechceme nesmysly na Mariánské louce.

Naštěstí lze říci, že ohledně Mariánské louky je zatím klid. Situaci sledujeme, naši zastupitelé budou oponovat návrhům na neuvážené zásahy do této lokality.

 

Zdeněk Machala, duben 2019

Společné prohlášení opozičních zastupitelů k zasedání zastupitelstva statutárního města Děčín konaného dne 28.2.2019

Společné prohlášení opozičních zastupitelů k zasedání zastupitelstva statutárního města Děčín konaného dne 28.2.2019

Zastupitelé města Děčína zvoleni v podzimních volbách za Volbu pro Děčín, Českou pirátskou stranu, Změnu pro Děčín, Občanskou demokratickou stranu s podporou Svobodných a SPD se důrazně ohrazují proti chování primátora zvoleného za ANO na posledním zasedání zastupitelstva konaného dne 28.2.2019, kde vše vygradovalo v útoky na jednotlivé opoziční zastupitele a dokonce na samotnou nezávislost a svobodu jejich rozhodování. Tím došlo ze strany primátora k porušení zákona o obcích. Jeho chování znevažuje primátorský úřad a poškozuje město Děčín a jeho občany.

4.3.2019

Ing. Bc. Tomáš Brčák, Ing. Rudolf Brejška DiS. , Mgr. Hana Cermonová, Ing. Valdemar Grešík, MUDr. Petr Havlík, Mgr. Otto Chmelík, Mgr. Ivana Poschová, Mgr. Martin Pošta, Mgr. Milan Rosenkranc, Mgr. Jan Šmíd, Bc. Petr Zdobinský

 

Rozpočet města – příjmy

Rozpočet města – příjmy

Příjmy představují mnohem kratší seznam položek, než jsou výdaje, přesto jejich složení stojí za krátký komentář.

Těch 926 milionů Kč příjmů sestává z příjmů provozních (923 mil. Kč) a příjmů kapitálových ( 3 mil.Kč.).

S kapitálovými příjmy je to jednoduché: jedná se o výnosy z prodeje majetku města, např. nemovitostí. Ty tam jsou doby, kdy město prodávalo své majetkové podíly v Termu nebo Technických službách, také bytový fond byl odprodán. Nelze tedy očekávat, že by město mohlo získat odprodejem majetku nějakou závratnou částku, tedy ty 3 miliony jsou realistické. Spíše je naděje, že se povede získat nějakou konkrétní investiční dotaci od státu – ta by potom kapitálové příjmy vylepšila.

Rozhodující částí provozních příjmů jsou příjmy daňové 851 mil., dále nedaňové příjmy 24 mil.Kč a dotace 48 mil. Kč.

Rozhodující část daňových příjmů se do městské kasičky dostává z celostátního výběru daní (asi 750 mil. Kč), prostřednictvím tzv. rozpočtového určení daní. Letošní rok předpokládá jejich nárůst o 11% oproti loňsku, což je skvělý a dokonce očekávatelný růst, protože ekonomice i celostátnímu výběru daní se daří. Město ale může přímo ovlivnit výběr některých menších daní, např. daně z nemovitosti. Tady ale je již řadu let úmyslně držen ten nejnižší koeficient, aby občané a podnikatelé z těch nemovitostí zase moc neplatili a byli s vedením města spokojeni.

Zatímco daň z nemovitosti zůstává 100% městu, 27 mil. Kč, ostatní daňové příjmy přicházejí z celostátního přerozdělení, a tady hraje rozhodující roli počet obyvatel (a ve velmi malé míře také rozloha obce a počet žáků ve školách). Tady, jako každý rok, je konstatován opět menší počet obyvatel oproti loňsku. Už Děčín ztratil za 30 let asi 6 tisíc lidí, asi 11% občanů, a pokud nedojde ke snížení provozních výdajů (např. snížení počtu úředníků o těch 11%), tak postupně nebude z čeho investovat, což je už vidět.

Do daní spadají také poplatky za komunální odpad – 21 mil. Kč je významné číslo, ale postačí na úhradu jen asi poloviny nákladů spojených s likvidací odpadu, tedy aby občané nebyli šokováni nutností platit dvojnásobek, město odpad dotuje. A to se blíží konec skládkování, tedy odpady se budou spalovat, a to bude dražší.

Zvláštní kapitolou jsou výnosy z hazardních her, v rozpočtu je 34 mil. Kč. Takhle napsáno to možná mnoho neříká, ale zkusme počítat: aby město dostalo 34 milionů (získává 65% z 35% daně), museli hráči prohrát asi 150 milionů, to je na jednoho občana ročně 3000 Kč. Samozřejmě, děti nehrají, já a vy a támhleta paní také nehrajeme, takže ti jednotliví hráči musí prodělat mnohonásobek té částky. Je to vůbec výnos? Město, to není úřad, město tvoří občané, a ti přijdou o svých 150 milionů, aby se v městské kase ocitlo těch 34. Za co všechno to ti lidé mohli jinak utratit, kolik z toho výnosu musí město dát na boj se zvýšenou kriminalitou a zahlazování sociálních důsledků? Proto také finanční výbor jednomyslně doporučil zastavit všechny licence na kasina v Děčíně (licencí je 11, v provozu jich je 9). Uvidíme, jak to zastupitelstvo a úřad uchopí.

Zbývají nedaňové příjmy: výnosy z parkovného, pronájmů a poplatků, celkem 24 mil. Kč, realisticky odhadnuto a je jasné, že dá hodně práce všechny ty poplatky vybrat.

Nakonec nemalá částka 48 mil. Kč, dotace na výkon celé řady funkcí, kde stát městu svěřil řadu agend a s tím přicházejí i prostředky.

K těmto výnosům se přidává financování z minulých období (to je letos 60 mil.Kč) a dále může být rozpočet vylepšen tím, co zbyde po vyúčtování roku 2018 – a to vypadá nadějně.

Zdeněk Machala

Rozpočet města na rok 2019 – úvod

Jedním z prvních bodů jednání nového zastupitelstva města a finančního výboru v závěru roku 2018 se stal rozpočet. Pro nováčka v oblasti komunální politiky není lehké se prokousat dokumentem, který má i s přílohami 192 stran. Jedná se o profesionálně zpracované dílo, které ale reflektuje řadu zvyklostí z minulosti – tyto nelze narychlo změnit, ale do budoucna se bude muset něco stát. 

Proto několik úvodních poznámek:  

Rozpočet počítá s výdaji 986 mil. Kč a příjmy 926 mil. Kč, přitom těch 60 mil. Kč se využije z přebytků minulých let. Město totiž nedokázalo utratit celé své příjmy, přitom dokázalo plně splatit všechny úvěry. To vypadá jako dobrá zpráva, ale hlavním důvodem úspor je nepřipravenost nebo zpoždění rozvojových projektů města. Zkrátka a dobře, nebyli jsme schopni efektivně investovat. 

Kapitálová část výdajů představuje 170 mil. Kč, zatímco provozní 815 mil. Kč. Kdyby nebylo těch 60 mil. Kč z minulosti, byl by kapitálový rozpočet nejspíše 110 mil. Kč, asi 11 % rozpočtu. Přitom doporučováno je saldo provozních výdajů ve výši alespoň 25% běžných příjmů (citát z komentáře k rozpočtu, str. 4).  Jinými slovy řečeno, provozní náklady Děčína odpovídají nějakému městu s vyšším počtem obyvatel (asi o 10% – to jsou ti, kdo z města za poslední léta odešli). Důsledkem je, že se skoro nic nového nestaví.  

Dalším problémem je časový průběh. V době sestavování rozpočtu, během podzimu, není jasné, jak velký bude přebytek na konci roku. Je známé plnění za první pololetí a podle něho by se zdálo, že leckde peníze zbydou. Jenže právě ve druhém pololetí nastává hektická snaha všech úřadů prostředky utratit. Po skončení roku trvá asi dva měsíce, než se všechno sečte, proběhnou různá vyrovnání se státním rozpočtem atd., a tak někdy v březnu se dostanou na stůl nějaké ty přebytky z loňského roku. Jenže není nijak lehké najednou tyto peníze efektivně utratit. Proto je rozumné používat překlenovací nebo vyrovnávací úvěr, který by urychlil přípravu a odstartování řady potřebných akcí v období, kdy ještě nejsou plně pokryty všechny položky plánovanými příjmy.         

Proto je také součástí rozpočtu seznam stavebních akcí k zahájení za 439 milionů, na ně je v rozpočtu 2019 k dispozici pouhých 5 milionů věnovaných na participativní projekty občanů Tvoříme Děčín. Je jasné, že 434 milionů z loňského roku nezbude. Který z projektů dostane přednost? A jak rychle se dá realizovat? Seznam nemá priority. To je právě ve hře v průběhu roku, kdy jsou najednou „horké“ projekty vytaženy a předloženy zastupitelstvu, jako v prosinci 2018 skatepark za 36 milionů (protože je šance dostat dotaci za 15 mil.).     

Tedy změnu bude potřebovat jak provozní, tak kapitálová část rozpočtu. Anebo urychleně pracovat na zvýšení příjmů, což znamená zastavit odchod obyvatel z města. 

Příště o příjmech. 

Zdeněk Machala 

Kozí dráha – stav říjen 2018

Úvod

Přinášíme fotodokumentaci aktuálního stavu trati 132 Kozí dráha. Chceme tímto přispět k informovanosti veřejnosti a podpořit diskuzi o využití této trati.

Fotodokumentace je z důvodu různého technického stavu jednotlivých úseků rozdělena do tří částí:

  1. Teplice lesní brána – Chlumec u Chabařovic 
  2. Chlumec u Chabařovic – Telnice 
  3. Telnice – Děčín

Teplice lesní brána – Chlumec u Chabařovic

Tento úsek měří přibližně 10 km, svršek je většinou z betonových pražců. Dřevěné pražce okolo přejezdů jsou ve špatném stavu a trať je zanesená zeminou. V jednom místě je přejezd zavezen přibližně metr vysokou vrstvou zeminy. Na několika místech  jsou do trati spadané stromy. Po téměř celém úseku je trať zarostlá křovisky.

Chlumec u Chabařovic – Telnice 

Tento úsek měří přibližně 4 km, svršek je dřevěných pražců, které jsou v dezolátním stavu. Po téměř celém úseku je trať zarostlá křovisky.

Telnice – Děčín

Tento úsek měří 22 km, svršek je většinou z betonových pražců. Některé dřevěné pražce okolo přejezdů a ve stanicích jsou ve špatném stavu . Koleje jsou místy  pravděpodobně vlivem eroze posunuté o několik centimetrů. Závaly kameny a polomy byly odstraněny.

Závěrem

Zastávky jsou v dezolátním stavu. Budovy stanic jsou naopak v relativně dobrém stavu, protože jsou pravděpodobně pronajaty k bydlení.Na betonových nástupištích jsou uvolněné některé betonové desky. Na většině přejezdů chybí světelná zařízení. Investice do obnovy trati by byly relativně velké, největší množství peněz by pravděpodobně spolkla, výměna traťového svršku mezi Telnicí a Chlumcem u Chabařovic.