Děčínu ubývají obyvatelé, co s tím uděláme?

Jak je to s vývojem počtu obyvatel Děčína v posledních letech? Počet obyvatel postupně klesá od roku 1988 (56 tisíc) do současnosti (49 tisíc). Není to dobrá vizitka žádného z předchozích vedení města a je stále více jasné, že tento trend se musí změnit.

Přirozený přírůstek nebo úbytek, tj. způsobený pouze narozením a úmrtím, je v posledních letech zhruba od -100 do +100 lidí ročně, v průměru nula, což odpovídá situaci v celé ČR.  V celé ČR ale počet obyvatel mírně roste, což je způsobeno stěhováním z ciziny. V Děčíně tomu tak není, lidé se spíše stěhují pryč. Přitom se do města řada lidí stěhuje, kolem tisícovky ročně. Jenže těch odstěhovaných je každoročně o dvě stě více, a to je ten problém.  Navíc, odcházející občané jsou zpravidla ti v produktivním věku, schopní si nacházet práci, a na jejich místa se snadno mohou přistěhovat lidé hledající levné bydlení a sociální dávky.

Změna tohoto nebezpečného trendu vyžaduje řadu opatření, která učiní naše město atraktivnějším pro život všech skupin občanů, včetně přilákání nových schopných lidí. Zejména úbytek pracovních příležitostí je fenomén, se kterým se jiná česká města vypořádala již dávno, a to přivedením nových investorů nebo vytvářením podmínek pro podniky a podnikatele místní. V Děčíně zmizela řada velkých zaměstnavatelů a každý z nás jich dokáže několik vyjmenovat. Uvolněná místa zaplnily supermarkety, žádné vedení města to příliš netrápilo, a tak v současnosti není kam takového investora přivést. Proto v tomto směru podnikáme kroky pod souhrnným názvem Rozvojová zóna, vedoucí k podpoře vzniku nových pracovních míst.

I další priority vedení města musí mít na paměti udržení mladých lidí v Děčíně i přilákání nových: zlepšit úroveň bezpečnosti a sociální atmosféry mj. zrušením heren, využít unikátní přírodní polohy města k budování odpočinkových zón podél Labe a nových cyklostezek, zajistit dostupnou lékařskou péči podporou vzniku nových ordinací a otevřít nové příležitosti pro sportovní a kulturní vyžití i dostupnější bydlení. Politici i občanská sdružení mají usilovat o státní podporu rozvoje našeho města již nyní a nikoliv až za řadu let, kdy budou snad schváleny velké dopravní stavby. Děčínsko bylo v rámci Ústeckého kraje příliš dlouho zanedbáváno.  To vše můžeme změnit.

Zdeněk Machala

Termo a.s. – jaké máme výhledy?

Termo a.s. – jaké máme výhledy?

Připravili jsme krátkou analýzu situace společnosti Termo a.s., která v současné době dodává teplo do tisíců domácností v Děčíně. Zde je tabulka, která ukazuje klesající trend v počtu připojených domácnostía obratu:

Počet připojených domácností Obrat (miliony Kč) Rok
10696 325 2013
10483 305 2014
10075 280 2015
9309 246 2016
8442 235 2017

 

Zdroj: https://www.mvv.cz/hospodarske-vysledky.html

Důvodem poklesu počtu odběratelů je vysoká cena dodávaného tepla společností Termo a.s. a zároveň snižování nákladů na pořízení alternativních zdrojů tepla (jako jsou tepelná čerpadla a lokální plynové kotelny).

Podobný vývoj nastal v Jablonci nad Nisou, kde též teplo dodávala firma M.V.V. a.s. Cena tepla tam byla v roce 2010 byla 807 Kč za GJ, odcházeli odběratelé a síť byla na pokraji rozpadu. Za této situace bylo město bohužel donuceno  v roce 2013 k odkupu tepelné sítě za cenu 209 milionů Kč a muselo investovat další stamiliony do revitalizace této sítě. Nyní je cena 564 Kč za GJ a situaci se zásobováním teplem se podařilo stabilizovat.

Zdroj: https://www.mvv.cz/clanky-mvv-energie-cz-a.s.-prodala-jabloneckou-teplarenskou-a-realitni-a.s..html

Město Děčín by mělo připravit střednědobou strategii, jak tuto situaci řešit, protože s ubývajícím počtem odběratelů se bude zvyšovat cena tepla. Důvodem jsou fixní náklady, které nezávisí na počtu odběratelů.

Je nutné iniciovat jednání s MVV a.s. a zahájit kroky k modernizaci rozvodné sítě, aby byla snížena cena tepla a tím se dospělo minimálně ke stabilizaci počtu odběratelů. Pokud k tomu nedojde, je nutné vytvořit strategii, aby nebylo město donuceno za nevýhodných podmínek odkoupit zpět celou rozvodnou síť, jako se to stalo v Jablonci nad Nisou.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain