Termo a.s. – jaké máme výhledy?

Termo a.s. – jaké máme výhledy?

Připravili jsme krátkou analýzu situace společnosti Termo a.s., která v současné době dodává teplo do tisíců domácností v Děčíně. Zde je tabulka, která ukazuje klesající trend v počtu připojených domácnostía obratu:

Počet připojených domácností Obrat (miliony Kč) Rok
10696 325 2013
10483 305 2014
10075 280 2015
9309 246 2016
8442 235 2017

 

Zdroj: https://www.mvv.cz/hospodarske-vysledky.html

Důvodem poklesu počtu odběratelů je vysoká cena dodávaného tepla společností Termo a.s. a zároveň snižování nákladů na pořízení alternativních zdrojů tepla (jako jsou tepelná čerpadla a lokální plynové kotelny).

Podobný vývoj nastal v Jablonci nad Nisou, kde též teplo dodávala firma M.V.V. a.s. Cena tepla tam byla v roce 2010 byla 807 Kč za GJ, odcházeli odběratelé a síť byla na pokraji rozpadu. Za této situace bylo město bohužel donuceno  v roce 2013 k odkupu tepelné sítě za cenu 209 milionů Kč a muselo investovat další stamiliony do revitalizace této sítě. Nyní je cena 564 Kč za GJ a situaci se zásobováním teplem se podařilo stabilizovat.

Zdroj: https://www.mvv.cz/clanky-mvv-energie-cz-a.s.-prodala-jabloneckou-teplarenskou-a-realitni-a.s..html

Město Děčín by mělo připravit střednědobou strategii, jak tuto situaci řešit, protože s ubývajícím počtem odběratelů se bude zvyšovat cena tepla. Důvodem jsou fixní náklady, které nezávisí na počtu odběratelů.

Je nutné iniciovat jednání s MVV a.s. a zahájit kroky k modernizaci rozvodné sítě, aby byla snížena cena tepla a tím se dospělo minimálně ke stabilizaci počtu odběratelů. Pokud k tomu nedojde, je nutné vytvořit strategii, aby nebylo město donuceno za nevýhodných podmínek odkoupit zpět celou rozvodnou síť, jako se to stalo v Jablonci nad Nisou.

Zdeněk Machala – vytvoření průmyslové zóny v Děčíně

Rozhovor se Zdeňkem Machalou, ředitelem pro rozvoj společnosti Chart Ferox Děčín a vedoucím pracovní skupiny Rozvojová zóna Hospodářské a sociální rady Děčínska (HSRD)

V poslední době probíhají jednání o průmyslové zóně v Děčíně, můžete prosím objasnit, o jakou akci se jedná?

Město Děčín a jeho region se dlouhodobě potýká s nezaměstnaností a souvisejícím úbytkem obyvatel, což je důsledek významného snížení počtu velkých zaměstnavatelů. Pokud některé průmyslové podniky či aktivity zanikly, jako třeba Desta, na jejich teritoriu často vznikly výhradně obchodní plochy, tím se zabránilo budování výrobních podniků nových. Také současné děčínské podniky mají omezené územní limity pro další případnou expanzi. Zaostávání města Děčína a jeho regionu je nutné zastavit prostřednictvím vybraných rozvojových projektů, hlavním z nich jsou průmyslové zóny.

Území města Děčína a jeho okolí je sevřeno labským údolím, a kromě toho leží mezi chráněnými krajinnými oblastmi, proto se nenabízejí volné pozemky na okraji města, jak je obvyklé v řadě míst naší země. Přitom nelze zasahovat do řady centrálních oblastí Děčína kvůli možným záplavám. Nelze tedy jít jinou cestou než rekonstrukcí tzv. brownfieldů, tj.areálů, kde starší zástavba nebo infrastruktura je již pro moderní podnikání nevyužitelná a jejichž proměna na standardní průmyslové plochy vyžaduje celou řadu nákladných aktivit, a to sanace, odstranění ekologických zátěží a náročnější úpravy infrastruktury.

Ale existuje již několik vytipovaných brownfieldů, dokonce jsou součástí katalogu průmyslových zón.

Takový katalog brownfieldů a webové stránky existují již několik let a je zjevné, že v dosavadní podobě žádného investora nepřilákají. Dosavadní názor byl „Až přijde nějaký investor, budeme s ním jednat“. Takový investor ale očekává již připravené pozemky, které může kdykoliv rychle využít. V České republice vznikla celá řada průmyslových zón, kam je pro nové investory snadné přijít, a tak se Děčínu nové podniky přirozeně vyhýbají.

Co tedy s tím?

Nemá smysl říkat, že se tu nic nezmění, protože situace se změnit může, pokud pro to něco uděláme. V rámci Hospodářské a sociální rady okresu Děčín (HSRD) byla vytvořena pracovní skupina, sdružující významné podniky, zástupce magistrátu města, významné školy, politiky a další veřejně činné osoby. Cílem je najít možnosti, jak v Děčíně rozšířit nabídku investičních příležitostí pro stávající i nové zaměstnavatele. Její náplní práce je zpracování ideových záměrů a podnětů pro rozvoj, a to při vědomí, že hlavní úloha při jednání o daných projektech připadne městu Děčín, případně Ústeckému kraji. Jsme přesvědčeni, že se podaří získat v nejbližších letech podporu státu, a to na pořízení a revitalizaci investiční zóny. Pracovní skupina nyní předkládá návrhy a koordinuje jednání s vlastníky pozemků, a to za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a vládní agentury Czechinvest.

Nacházíte nějaké řešení?

Největší možnosti nabízí areál severní části nádraží Děčín – východ. V současné době se na ministerstvu dopravy chystá projekt modernizace trati Děčín-Kolín, v rámci kterého se bude v příštích letech jen do kolejiště východního nádraží v Děčíně investovat až 500 milionů korun. Součástí projektu může být uvolnění části prostor pro průmyslovou zónu už během dvou let, ovšem po vyčlenění příslušných pozemků ve prospěch města a související úpravě stávajícího kolejiště. Zpracovali jsme celkem čtyři varianty řešení zóny v této oblasti, přinejmenším jedna z nich je přijatelná i pro Správu železniční dopravní cesty.

K dalším zajímavým oblastem patří některé opuštěné objekty lehkého a potravinářského průmyslu, z nichž nejrozsáhlejším je areál Křešice. Jeho přeměna na standardní plochu pro průmyslovou výstavbu si vyžaduje rozsáhlé sanace, a pokud by se městu Děčín podařilo dotčené pozemky vykoupit, má reálnou šanci získat podporu od státu k jejich přeměně.

Jak se to dotkne památkově chráněné budovy Východního nádraží?

Jakkoliv samotná budova nádraží součástí průmyslové zóny být nemůže, záměr rozvojové zóny v oblasti ale dává šanci i tomuto opuštěnému objektu Ten je cennou historickou památkou, probíhají diskuse o jeho využití pro vzdělávací a muzejní činnosti spojené s dopravou a technikou, snažíme se zapojit školy a muzejní organizace. Rekonstrukci této cenné kulturní památky si nelze představit bez rozhodující účasti veřejných prostředků, ať již ze státního rozpočtu, nebo fondů EU. Bude to běh na delší trať.

Má to šanci na úspěch?

Jsem přesvědčen, že vysokou. Pozitivně se k projektu staví vedení města i ostatní zastupitelé, se kterými jsme jednali. Projekt se stává známým v odborné, podnikatelské i politické veřejnosti. Proběhla věcná a slibná jednání také na Ministerstvu dopravy, s představiteli SŽDC a ČD, a samozřejmě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a jeho agenturou Czechinvest. Projekt představil náměstek primátorky Jiří Anděl také přímo premiérovi Sobotkovi v srpnu tohoto roku. Pracovní skupina předpokládá, že vláda se i tímto konkrétním návrhem na řešení problémů zaměstnanosti a rozvoje děčínského regionu bude zabývat na svém zasedání v Ústeckém kraji v říjnu tohoto roku.

Zóna se ale neobejde bez významné podpory ze strany státu, naštěstí představitelé oslovených orgánů uznávají, že v tomto směru byl Děčín dosud silně opomíjen. Nelehká bude vůbec otázka získání a převodu vlastnictví pozemků, jejichž cena musí vytvořit dostatečně atraktivní základ pro budoucího investora.

Co by to mohlo přinést?

Cílem je vytvořit prostor, kde by bylo možné vybudovat dva až tři nové závody a zaměstnat tam několik set lidí. Zřizovatel zóny, kterým je předpokládáno město Děčín, případně Ústecký kraj, bude mít vliv na výběr příchozích investorů a dohodnutí podmínek nové výstavby a zaměstnanosti. S celou aktivitou jsme začali před půl rokem a nyní se již o projektu jedná jako o něčem, co dříve nebo později nastane. Během příštího roku bychom vyřešili financování, dále by bylo zahájeno územní řízení, odstranění ekologických zátěží, projekt, úpravy infrastruktury a spousta dalších aktivit, ale v konečném výsledku se to městu vyplatí.

Nezapomínáme přitom, že průmyslová zóna není cílem, ale prostředkem ke změně podnikatelského prostředí – přivedení nových investorů nebo dalšímu rozvoji podniků místních.

Zdeněk Machala

(rozhovor poskytnutý Týdeníku Princip v r. 2015)

Pomozte nám férově sčítat hlasy

Staňte se naším volebním komisařem při děčínských komunálních volbách, které se uskuteční 5. a 6. října 2018. Přihlásit se můžete do 15. srpna 2018 na webové stránce https://my.top09.cz/ovk

Činnost okrskové komise

Okrskové volební komise zodpovídají za organizování voleb ve volební den na nejnižší úrovni. V první řadě připravují a organizují průběh voleb ve volební místnosti a dbají na pořádek v ní a následně po skončení voleb provádějí podle pravidel popsaných ve volebním zákoně sčítání volebních výsledků, o kterém na závěr vyhotovují zápis. V případě potřeby něco v těchto popsaných oblastech rozhodnout členové komise o výsledku hlasují a rozhodují nadpoloviční většinou.

Kolik si členové komisí vydělají?

Práce ve volební komisi je placená. Aktuální základní odměna činí 1300 korun, a to jednorázově za celou dobu, kdy volební komise pracuje.

Vyšší odměnu má předseda každé okrskové komise, který se určí losem (v praxi často dohodou) na ustavující schůzi každé okrskové komise, která se koná vždy několik dnů před samotnými volbami. Předseda komise dostane základní odměnu 2100 korun, která se mu může navýšit stejným způsobem jako u řadových členů komise. Při souběhu více voleb a konání druhého kola proto může odměna předsedy komise stoupnout až na 2700 korun.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain